Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on skype

Bài giảng hôm nay của đức Dalai Lama giảng rằng trong Nhập bồ-đề Hành, ngài Tịch Thiên dạy: 

“Nếu tình huống có thể thay đổi được thì thay đổi nó, không có gì phải lo. Ngược lại nếu không thể làm gì được tình huống thì lo cũng vô ích”.

Mọi thứ vấn đề sinh ra đều sẽ có lúc dừng lại (diệt) bất kể vấn đề lâu dài, lớn lao đến đâu!

Đến cả vũ trụ cũng sẽ có lúc kết thúc.

Có nơi trong vũ trụ đang ở giai đoạn “địa tai”, có nơi đang ở giai hoạn “thủy tai”… có nơi đang giai đoạn “hỏa tai”. Trong giai đoạn hỏa tai thì sông ngòi sẽ khô cạn …. Chúng ra cần phải suy tư trong tầm nhìn tổng quát.

Thật đáng buồn,… có nhiều người đang bị bệnh (corona) và cả bạo động, tất cả các điểm này đều có đề cập trong kinh điển.

Nếu có tầm nhìn tổng quát thì cả đời sẽ không phải lo lắng (chuyện xảy ra nữa).

Hãy cố gắng hết sức để thay đổi tình huống, đừng quá lo lắng, sợ hãi vì trước sau gì cả trái đất này sẽ đi đến chỗ hủy diệt, không cần thiết để lo sợ.

….

Chúng ta hãy phát triển thành một thế giới hạnh phúc dựa trên bất bạo động (ahimsa) và từ ái (Karona)…

Chúng ta hãy tiến hành thiền định để nâng cao tâm an bình, lòng từ bi… và thiền quán để nhận ra bản chất của vạn hữu… Chúng ta nên sử dụng phương tiện tu tập cổ Ấn-độ. Để trị được các cảm xúc tiêu cực chúng ta phải hbieeru toàn bộ hệ thống cảm xúc mà qua đó biết cách điều trị.

Truyền thống Nalanda hoàn toàn dựa trên lập luận logic không có điểm nào dựa vào lòng tin mù quán. Tất cả đêu dựa trên lập luận logic. Tất cả các Bồ-tat từ Long Thọ, Thánh Thiên, Nguyệt Xứng, Phật Hộ… đều đã dựng lên một hệ thống giáo pháp chặt chẽ dựa trên lời day của đức Phật…

Đại tạng kinh Tây Tạng hiện có hơn 100 bộ kinh ghi lời dạy của đức Phật. Thêm vào đó là khoảng hơn 200 bô kinh của các bồ-tát để lại tông cộng hơn 300 bộ.

Lúc này là lúc chúng ta cần học hỏi về từ ái và bất bạo động để giúp tuyền thụ lại cho thế giới … về cách giứ gìn tâm được bình an thông qua phân tích lập luận chính xác…

Trong đầu của tôi chứa đầy tư tưởng triết học cổ Nalanda Ấn-độ và tôi lại ăn uống toàn thức ăn Ấn, nên tôi cảm thấy tôi là người tu sĩ Ấn! Và tôi muốn trả ơn lại sự nuôi dưỡng của con người và đất nước Ấn, bằng cách phục vụ cho sự phục hồi nền tảng truyền thống Phật giáo Nalanda cho Ấn độ. Tôi chỉ có hai tay nên tôi cần nhiều trợ giúp để tiến hành…

Visits: 370
Today: 6
Total: 117401

Leave a Reply