Đức DALAI LAMA nói chuyện cùng Ki tô hữu và Phật tử

Đức DALAI LAMA nói chuyện cùng Ki tô hữu và Phật tử

Share on facebook

Đức DALAI LAMA nói chuyện cùng Ki tô hữu và Phật tử
Ritual advice for Buddhists & Christians by His Holiness The Dalai Lama

Monastic Inter Religious Dialogue xuất bản năm 1998
Ni Sư Thích Nữ Trí Hải chuyển ngữ
Ưu Đàm phát hành

+ posts

Comments are closed.