Category: Pháp Luân 82

Nhân Vật

Ni sư Thích nữ Trí Hải

Trước khi trở thành Thích tử thiền môn – người con Phật này có thế danh là Công Tằng Tôn nữ Phùng Khánh.