Category: Pháp Luân 1

Pháp Luân số 1

Ban biên tập: Duyên khởi Tập san Pháp Luân [Trang 01] Sau khi thành đạo dưới cội bồ-đề bên dòng sông Ni-liên, đức Phật Thích-ca

Pháp Luân 1

Tam bảo

THÍCH ĐỨC THẮNG[Tập san Pháp Luân – số 1, tr.3 ] _____________

Ban Biên Tập - Pháp Luân

Duyên khởi Pháp Luân

Sau khi thành đạo dưới cội bồ-đề bên dòng sông Ni-liên, đức Phật Thích-ca Mâu-ni muốn đem “như thật tri kiến” của mình đã chứng ngộ ra giáo hóa chúng sanh.