Category: Luật học

Một Thời Truyền Luật

Nguyễn Du khi cho Kiều đi tu phía sau vườn của nhà Hoạn Thư, chỉ cho cô thọ tam quy ngũ giới. Nhiều Thầy của chúng ta phản

THẤT PHẢN HÀNG MA” (phần 3) – KINH VĂN BỘ PHÁI

Như vậy kinh Saṅgāmaji cùng kinh Tăng-ca-lam 僧迦藍 trong Tạp A-hàm và kinh Tăng nhất A-hàm tuy cùng nội dung nhưng kết luận khác nhau. Như câu chuyện trong Tăng chi với Trung A-hàm. Điều này cho chúng ta thấy là do bộ phái kết tập cải biên.

Luật học

“THẤT PHẢN HÀNG MA”

Có một vị thầy hỏi chúng tôi, tỳ-kheo chỉ được phép bảy lần thọ giới, như câu “thất phản hàng ma” có đúng không? Tại sao hệ truyền luật Nam tông không có quy chế này?