Author: Pháp Tuệ

Nhân Vật

KỶ YẾU “NGÀY VỀ CỘI”

Bấy giờ, Ngài Thích Trí Thủ, bậc cao tăng trong Giáo Hội Tăng Già Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Báo Quốc, thay ngài Trí